Kuram

TÜRKÇEDE ÇOK KULLANILAN YABANCI SÖZCÜKLER

angaje: bağlamak
agresif: saldırgan
rekreasyon: eğlenme,dinlenme
ansambl: topluluk
anakronizm:tarih yanılgısı, tarihe uymayan.
retrospektif: dünden bugüne
antagonist:uzlaşmaz çatışma
anekdot:fıkra,hikayecik.
rezidans:konut
apriori: öncül
anomali: aykırılık

rezonans: tınlaşım
aposteriori:soncul
antikite: ilk çağ.
rodaj: alıştırma
argüman: kanıt,delil

arketip: ilk örnek
royalty: telif hakkı.
baz: temel, taban
artikülasyon: boğumlama
senkronizasyon: eşleme
de fakto: fiilen
asparagas: şişirme
haber senkron: eş zaman
demarke durum: boşta olma
casting: oyuncu seçimi
simülasyon: benzetim.
demonstrasyon: gösteri
destinasyon: hedef
sinerji: görevdeşlik
ekspozisyon:serme, sergileme
diaspora: kopuntu
sirküler: genelge,duyurum.
empoze: dayatılmış
eksantrik: tuhaf, garip
snop:züppe
enstantane: anlık görünüş
ekspedisyon: sefer
spontane: kendiliğinden
fenomen: olay
eksper: uzman
tandans: eğilim.
fikşın: kurgu
ekstrem: aşırı, uç.
topless: üstsüz
fiktif: kurmaca
enstalasyon: yerleştirme
triyaj: eleme,ayırma
fizibilite: uygulanabilirlik.
episot: dilim
ültimatom: kesin uyarı.
fundamentalizm: köktencilik
eskalasyon: tırmanış
valör: geçerlilik
gusto: zevk
esoterik: gizlem,gizlemli
virman: aktarım
kodifikasyon: düzenleme
fragman: parça
volatilite: belirsizlik hali.
kolokyum: bilimsel toplantı
idefiks: saplantı
kompetitif: rekabetçi
idol: put
konfirmasyon: doğrulama
indikatör: gösterge
konjonktür: toplu durum
irredantizm: kurtarımcılık
konsept: kavram
irrite etmek: kızdırmak
konsolide: pekiştirilmiş
kadük: düşmüş,önemini yitirmiş.
kontrast: zıtlık
kalifikasyon: nitelikli
kotasyon: değer
kalitatif: nitelik
kreasyon: yaratım
kantitatif: nicelik
literatür: edebiyat
kitsch: bayağı
marj: pay
konsorsiyum: şirketler birliği
nominal: sözde,itibari
konstrüksiyon: yapı
nüans: ince ayrım
korelasyon: ilgileşim.
ofans: hücum
lifting: gerdirme
oportünist: fırsatçı
manipülasyon: yönlendirme
opsiyon: seçme yetkisi
marketing: pazarlama
palyatif: geçici, anlık
monetarist: parayla ilgili,paracı.
panorama: genel görünüm.
motto: ilke, söz
paradigma: değerler krizi
navigatör: yönleyici
parametre: değişken
nod: düğüm.
parite: değer eşitliği.
oligopol: takım tekeli.
pitoresk: göz alıcı, resimsi.
optimal: en uygun
prosedür: yargılama usulü.
izlek oryantasyon: alıştırma,uyum.
restitüsyon: yeniden tasarımlama
paraf: imce,kısa imza
seksiyon: bölüm.
partikül: parçacık
sendrom: hastalık tablosu.
periferi: kıyı,çevre
sofistike: yanıltıcı,karmaşık.
plajirizm: aşırma, intikal.
spekülasyon: düşüntü.
planton: emir eri
stabil:oturmuş,istikrarlı
postülat: ön doğru.
tiraj: baskı sayısı.
proses: süreç
trend: eğilim
rasyo: oran
valüasyon: değerleme
reflektif: yansıtıcı.

Menu